Home > Ipod Classic > Ipod Classic Error Icon

Ipod Classic Error Icon

Contents

Υπενθύμιση αργότερα Έλεγχος Υπενθύμιση απορρήτου από το YouTube, εταιρεία της Google Παράβλεψη περιήγησης GRΜεταφόρτωσηΣύνδεσηΑναζήτηση Φόρτωση... Επιλέξτε τη γλώσσα σας. Κλείσιμο Μάθετε περισσότερα View this message in English Το YouTube εμφανίζεται στα I'm not satisfied with that, and haven't tried it. We sell replacement batteries for both thin and thick iPod Classics. If you put your iPod up to your ear, you should hear a smooth-sounding whirr of the hard drive spinning. check over here

Troubleshooting and replacing parts is somewhat complex, but we have made it easier below. If you are unsure which 160 GB version you have (as some parts are not interchangeable between models), perform the following steps: 1) Locate the serial etched on the rear panel It also isn't registering to iTunes. Some successful cases have been reported after the running the few tests under the Diagnostic mode.

Ipod Classic Sad Face Fix

The display shows everything properly when the backlight is off. i still hear static. Ensure the settings are at "Default” and that "Quick Format” is not checkedNow select "Format”Eject your iPod and do a ResetOpen the iPod Updater and click "Restore”In case you do not Your silver bullet of resolving your iPod issue - is to restore your iPod to factory settings.http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=60983 If you're having trouble, try these steps at different levels one at a time

  • The other potential problem may be the logic board.
  • started out just skiping songs on shuffle.
  • Miroslav Djuric - 06/30/2009 Reply whenever i connect my ipod to my fm transmitter or use the headphones i hear a lot of static/distorted sound.
  • Yes No Voted Undo Score 1 Cancel Add a comment 0/1024 Cancel Post comment Are you sure you want to delete this zzzzzz?
  • Answer this question I have this problem too Subscribed to new answers Is this a good question?
  • Bad click wheel connection¶ If the click wheel is not seated correctly, it is possible that the iPod will go to this screen.
  • Drained/bad battery¶ If your iPod won't turn on, especially if it has not been used recently, you may simply have a drained battery.

Try these five steps (known as the five Rs) and it would conquer most iPod issues.http://www.apple.com/support/ipod/five_rs/G. Sad iPod icon on startup¶ The iPod displays an image of a sad iPod when turned on Corrupted software¶ Sometimes, a reset and restore will fix a sad iPod. i went to geek squad in best buy and they realized it was a hard drive problem... Ipod Sad Face Exclamation Mark Try another FireWire or USB port on your computer .D.

It was suggested that third parties could replace the battery and/or transfer the tunes w/a third party program that "was out there somewhere." A friend suggested (later) that I go to Ipod Classic Sad Face Very Low Battery This is special to me as I use to work For Apple when they were a smaller company and they gave this to me. In this instance, re-connecting or replacing the hard drive cable (thin or thick) first is a good idea. https://discussions.apple.com/thread/480759?tstart=0 If the iPod hangs on the Apple screen for a few seconds before displaying the folder icon, the hard drive is probably the problem and must be replaced.

After that, when the iPod re-connected with a computer, it will be recognized as an fresh external hard drive, it will show up on the iPod updater.b. Ipod Classic Hard Reset But then when I tried to connect to the computer to synchronize, it went dead again. and shows a batery which is partly charging (not moving). Many thanks Kate - August 5 Reply Have had a 160gb classic ipod since 2011.

Ipod Classic Sad Face Very Low Battery

Read the bang on desk trick, was so wound up with it hit it very hard and it made a funny ticking noise and hey presto itunes instantly recognised it and If the screen is totally white sometimes it's the logic board but if no back light i would say i am 90% sure it's the screen that is faulty. Ipod Classic Sad Face Fix Thanking you in anticipation tapankumarmukherjee77 - 5 days agoOctober 14, 2016 Reply Add Comment 1024 View Statistics: Past 24 Hours: 127 Past 7 Days: 917 Past 30 Days: 4,261 All Time: Ipod Classic Disk Mode This should result in a quick dark screen followed by the standard Apple boot graphic.

i'm thinking logic board. check my blog Whats wrong? do you think they will be able to retain the data inside if i send it to apple? Bill Palmisano - July 20 Reply My ipod classic 160gb thin, will only charge a little bit. Ipod Sad Face Very Low Battery

For Mac computer 1. C. It does not matter whether the format is completed or not, the key is to erase (or partly) the corrupted firmware files on the Hard Drive of the iPod. this content I follow the instructions and I get a black and white screen that says "Do not unplug, iPod is restoring." But this print is much smaller and it is in black

You can also try to place it in disk mode and see if you can reformat or even access the drive. Restore Ipod Classic To Factory Settings That means, the hard drive itself is damaged OR the hard drive cable has been flexed one time to often during repair. Yes No Voted Undo Score 2 Cancel Comments: the show a circled x and the web site address 06/27/2013 by willie johnson @willie johnson, same situation as above.

email me at [email protected] Lucas - 02/27/2010 Reply My 5g 30GB Video iPod will not charge.

Any ideas? It locks up on a song, but will not play. Whats wrong? Ipod Classic Diagnostic Mode Recover My iPod Home | Resellers | About Us | Sitemap | Privacy | User Agreement | Returns GetData products Data Recovery Software Data Recovery Software Photo Recovery Software iPod Recovery

It shows the apple screen but then goes back to the Ok to disconnect screen.m Please advise what is the likely problem and fix for the same. However, our wall charger works just fine with it. I have tried the reset several times without success. have a peek at these guys The system returned: (22) Invalid argument The remote host or network may be down.

I managed to fix it after using restore on itunes, but a couple of weeks after that, the signs of lagginess starts showing up again. They were most courteous, understanding, and accommodating. when i hear my hard drive it sounds like its skipping.. There's not much to troubleshoot here.

Kyle Wiens - 05/07/2009 Reply Picture of circle with X in the middle. mikedhbk 85.988 προβολές 1:20 How to fix the sad face icon on the ipod classic. - Διάρκεια: 3:41. vanco5561 - August 6 Reply My ipod died about a week ago... I can listen to my music and everything (as long as it's connected to car charger).

Sounds like a bad hard drive or hard drive cable. 06/27/2013 by oldturkey03 Add a comment 0/1024 Cancel Post comment Are you sure you want to delete this zzzzzz? bottom of screen directs to ipod support etc? When the PC user returns to his computer the iPod will be recognized by the PC, reformatted for the PC, and usable again. Restore your iPod.

Bad battery connection¶ Another potential issue is the battery's connection to the logic board (a bad battery should not cause this error, however). what the **** can i do... Read the 'iPod won't turn on' section for more details. Thanks alotPC PC Helpful (0) Reply options Link to this post by pheonyxe, pheonyxe Aug 25, 2006 10:39 PM in response to Wazman21 Level 1 (0 points)

bottom of screen directs to ipod support etc? Go to Tab "Partition”, click either "Delete” or "Partition”, if fails, skip this step and go to 33. Well I was prepared to fork over 25$ for a new battery until I came here and as the last resort I banged the **** thing against my desk 4 times